blow

blow
{blou}
I. 1. духам, вея
to BLOW on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля)
2. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се
to let the horses BLOW оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат
3. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям
4. надувам (мях, духало и пр.)
5. духам, раздухвам (огън)
6. свиря силно на/надувам духов инструмент
to BLOW a whistle изсвирвам със свирка
to BLOW one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама
7. издухвам, продухвам
to BLOW one's nose изсеквам се
8. sl, заминавам внезапно, духвам
9. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
10. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
11. издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
12. правя мехури, надувам (стъкло и пр.)
13. изпразвам чрез духане продухване
14. хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
15. наплювам (за. мухи)
16. издавам. разгласявам (тайна и пр.)
17. sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари)
18. възклицание, ругатня
oh BLOW! BLOW it! ух! по дяволите! дявол да го вземе! BLOW you! върви по дяволите! be BLOWed it... да пукна, ако..., разбира се, че няма да...
well, i'm BLOWed! брей! виж ти! to BLOW one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим
to BLOW the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам
to BLOW open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец)
to BLOW hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си
blow about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам
blow away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив)
blow back експлодирам (за газ в туби и пр.)
blow in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам
blow off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.)
to BLOW off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара
to BLOW the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам
blow on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам
blow out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам
ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to BLOW out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата
blow over събарям, прекатурвам
утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга), blow up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам
хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is BLOWmg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича
BLOW n up with pride надут, високомерен
II. 1. удар (и прен.)
at one BLOW с един удар
to come/get to BLOWs сбиваме сe
to exchange BLOWs бия се (with с)
without striking a BLOW без бой
to strike a BLOW for помагам, подкрепям
to strike a BLOW against противопоствям се на. опълчвам се срещу
to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a BLOW удрям, нанасям удар
BLOW by BLOW много подобрен (за описание и пр.)
2. неочаквано нещастие
III. v цъфтя, разцъфтявам
IV. n цъфтеж, цвят, разцвет
* * *
{blou} v (blew {blu:} , blown {blown} ) 1. духам, вея: to blow (2) n 1. удар (и прен.): at one blow с един удар: to come/get to{3} v цъфтя, разцъфтявам.{4} n цъфтеж; цвят; разцвет.
* * *
удар; разцвет; свиря; сблъскване; отвявам; вея; раздухвам; духам;
* * *
1. 1 sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари) 2. 1 възклицание, ругатня 3. 1 издавам. разгласявам (тайна и пр.) 4. 1 издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви) 5. 1 изпразвам чрез духане продухване 6. 1 наплювам (за. мухи) 7. 1 правя мехури, надувам (стъкло и пр.) 8. 1 хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив 9. at one blow с един удар 10. blow about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам 11. blow away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив) 12. blow back експлодирам (за газ в туби и пр.) 13. blow by blow много подобрен (за описание и пр.) 14. blow in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам 15. blow n up with pride надут, високомерен 16. blow off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.) 17. blow on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам 18. blow out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам 19. blow over събарям, прекатурвам 20. i. духам, вея 21. ii. удар (и прен.) 22. iii. v цъфтя, разцъфтявам 23. iv. n цъфтеж, цвят, разцвет 24. oh blow! blow it! ух! по дяволите! дявол да го вземе! blow you! върви по дяволите! be blowed it ... да пукна. ако ..., разбира се, че няма да .. 25. sl, заминавам внезапно, духвам 26. to blow a whistle изсвирвам със свирка 27. to blow hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си 28. to blow off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара 29. to blow on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля) 30. to blow one's nose изсеквам се 31. to blow one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама 32. to blow open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец) 33. to blow the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам 34. to blow the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам 35. to come/get to blows сбиваме сe 36. to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a blow удрям, нанасям удар 37. to exchange blows бия се (with с) 38. to let the horses blow оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат 39. to strike a blow against противопоствям се на. опълчвам се срещу 40. to strike a blow for помагам, подкрепям 41. well, i'm blowed! брей! виж ти! to blow one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим 42. without striking a blow без бой 43. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се 44. духам, раздухвам (огън) 45. ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to blow out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата 46. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.) 47. издухвам, продухвам 48. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит) 49. надувам (мях, духало и пр.) 50. неочаквано нещастие 51. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям 52. свиря силно на/надувам духов инструмент 53. утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга), blow up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам 54. хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is blowmg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича
* * *
blow [blou] I. v (blew [blu:]; blown [bloun], blowed [bloud]) 1. духам, вея, подухвам, понавявам, лъхам; it is \blowing a gale, it is \blowing great guns вятърът духа много силно, ужасна буря е; to \blow o.'s fingers духам на пръстите си (за да ги стопля); \blow hot, \blow cold каквото и да става; to \blow hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението (решението) си; говоря ту така, ту иначе, непостоянен (неискрен) съм; 2. издишам, пъхтя, пъшкам, задъхвам се; to puff and \blow пъхтя, дишам тежко; to let the horses \blow оставям конете да си отдъхнат; 3. отвявам, завявам, завличам; духвам; блъскам, издухвам, нося; we were \blown out of our course мор. вятърът ни завлече погрешна посока); what good wind \blows you here? какво (какъв вятър) те носи насам? 4. надувам (духало, мех); раздухвам, разпалвам, разгарям, подклаждам (огън; и \blow up); to \blow the coals прен. раздухвам недоволство; 5. надувам (инструмент), свиря на (духов инструмент); the trumpets were \blowing тромпетите свиреха; to \blow o.'s own trumpet сам се хваля, правя си реклама; 6. издухвам (носа си); 7. наплювам (за мухи); fly-\blown наплют от мухи; to \blow upon s.o.'s reputation прен. черня, позоря, оплювам, охулвам, петня някого; 8. ел. изгарям (за крушка, бушон); 9. правя мехури; надувам (стъкло); издувам, надувам (животни при одиране); 10. изпразвам; изхвърлям излишен баласт; to \blow an egg издухвам вътрешността на яйце през дупчица на черупката; to \blow a boiler изпразвам бойлер (парен котел); to \blow the tanks of a submarine изхвърлям баласт от подводница; 11. (за кит и под.) изпускам, изхвърлям вода; 12. уморявам, карам да се задъха (кон); 13. sl прахосвам, пилея, разпилявам; to \blow it пропилявам (пропускам) шанса си; 14. sl духвам, измъквам се, изчезвам, изпарявам се, офейквам; 15. пукам (гума); 16. sl грубо правя фелацио (минет), духам; 17. (само в imp и pp) проклет; \blow it! по дяволите! I'll be \blowed if, I'm \blowed if ... да пукна, ако ...; well, I'm \blowed! е, и таз хубава! to \blow the gaff издавам тайна, изпускам се, раздрънквам се; to \blow the whistle on разобличавам; to \blow s.o. a kiss пращам въздушна целувка на някого; to \blow (up) sky high подлагам на унищожителна критика, правя на пух и прах; the door (window) blew open прозорецът се отвори от вятъра, вятърът отвори прозореца; to be \blown без дъх съм, едва дишам, задъхан съм; to \blow o.'s top (off), to \blow a fuse ядосан съм, раздразнен съм, излизам от кожата си, изпускам си нервите; to \blow o.'s lid (mind, cork) sl откачам, полудявам, "удря ме сачмата"; to \blow the coals (fire) прен. наливам масло в огъня, разпалвам недоволство (страст, омраза и пр.); II. n 1. духане, издухване, вихър; 2. разходка, излет, обиколка; проветряване; to get a \blow проветрявам се, дишам чист въздух; 3. самохвалство, разг. фанфаронство, горделивост; 4. яйца на мухи; 5. приток на газ към въглища; 6. англ. sl канабис; 7. ам. sl кокаин. blow n 1. удар (и прен.); at a \blow с един удар; to come to \blows сбиваме се; without (striking) a \blow без бой, без съпротива; to soften (cushion) the \blow смекчавам удара (прен.); to strike a \blow for помагам, подпомагам; to strike a \blow against противопоставям се на, мъча се да попреча на; to deal (deliver, fetch, inflict, strike) s.o. a \blow нанасям някому удар; the \blows fell thick and fast ударите се сипеха; the first \blow is half the battle първият удар е решаващ; a \blow to o.'s credit (authority) удар по името (престижа) на някого; to stop a \blow with o.'s head шег. спирам удар с главата си; it is a sad \blow to his family това беше тежък удар за семейството му; 2. взрив, експлозия, гърмеж; 3. сблъскване, стълкновение, схватка. III. v (blew [blu:]; blown [bloun]) цъфтя; VI. n 1. цвят; 2. разцвет, цъфтеж; книж. просперитет, подем.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Blow — Blow, v. t. 1. To force a current of air upon with the mouth, or by other means; as, to blow the fire. [1913 Webster] 2. To drive by a current air; to impel; as, the tempest blew the ship ashore. [1913 Webster] Off at sea northeast winds blow… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • blow — [bləʊ ǁ bloʊ] verb blew PASTTENSE [bluː] blown PASTPART [bləʊn ǁ bloʊn] [transitive] 1. informal if you blow money on something, you spend a lot of money on it, often money that you cannot afford: • He blew his wages on a new stereo …   Financial and business terms

 • Blow — «Blow» Сингл Кеша из альбома …   Википедия

 • Blow — may refer to: *Blowing, or exhalation *Strike (attack) *Drug slang for cocaine * Blow (film), a 2001 American film about drug trafficking * Blow ( My Name Is Earl ), a season 2 episode of My Name is Earl *Blow (drink), a brand of energy drink… …   Wikipedia

 • blow — Ⅰ. blow [1] ► VERB (past blew; past part. blown) 1) (of wind) move creating an air current. 2) propel or be propelled by the wind. 3) expel air through pursed lips. 4) force air through the mouth into (an instrument) to make a sound …   English terms dictionary

 • Blow-Up — Données clés Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar Acteurs principaux David Hemmings …   Wikipédia en Français

 • blow — blow1 [blō] vi. blew, blown, blowing [ME blowen < OE blawan < IE * bhlē : see BLAST] 1. to move with some force: said of the wind or a current of air 2. to send forth air with or as with the mouth 3. to pant; be breathless …   English World dictionary

 • Blow — Blow, v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown} (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blawen, blowen, AS. bl[=a]wan to blow, as wind; akin to OHG. pl[=a]jan, G. bl[ a]hen, to blow up, swell, L. flare to blow, Gr. ekflai nein to spout out,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Blow Up — is a club night that was founded in the early 1990s by promoter and DJ Paul Tunkin at a North London pub called The Laurel Tree . The night quickly became the centre of the emerging Britpop scene in Camden attracting long queues of people eager… …   Wikipedia

 • Blow-up — Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Acteurs principaux David Hemmings Vanessa Redgrave Peter Bowles Sarah Miles Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar …   Wikipédia en Français

 • Blow Up — Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Acteurs principaux David Hemmings Vanessa Redgrave Peter Bowles Sarah Miles Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”